STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

SERWISU INTERNETOWEGO WWW.DERMACEUM.PL

Standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony małoletnich
w DERMACEUM Centrum Badań Klinicznych we Wrocławiu

Rozdział I
Przepisy ogóle
Niniejsze standardy ochrony małoletnich (dalej w skrócie jako „standardy”) określają w szczególności:
1) zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
2) zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
3) procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego;
4) zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
5) zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
6) zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
7) osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
8) sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego;
9) wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone;
10) zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;
11) procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie;
12) zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

Rozdział II
Objaśnienie terminów
1. Pracownikiem DERMACEUM Centrum Badań Klinicznych we Wrocławiu (dalej także jako „Centrum”) jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno- prawnej.
2. Osobą współpracującą z Centrum są stażyści wolontariusze, praktykanci.
3. Dzieckiem jest osoba do ukończenia 18. roku życia.
4. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy.
5. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
6. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika Centrum, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.
7. Osoba odpowiedzialna za standardy to pracownik sprawujący nadzór nad realizacją standardów w Centrum.
8. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.

Rozdział III
Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci
1. Pracownicy Centrum posiadają odpowiednią wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka i objawy krzywdzenia dzieci (także z wykorzystaniem technologii informatycznej i komunikacyjnej).
2. Każdy pracownik Centrum mający kontakt z dziećmi jest weryfikowany pod kątem niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
3. W przypadku zidentyfikowania lub podejrzenia wystąpienia czynników ryzyka lub objawów krzywdzenia dziecka, pracownicy Centrum podejmują rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując do skorzystania z pomocy.
4. Wszyscy pracownicy i współpracownicy Centrum, którzy w związku z wykonywaniem służbowych obowiązków, podjęli informację o krzywdzeniu dziecka lub inne informacje z tym związane, są zobowiązani do zachowania tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

Rozdział IV
Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi
1. Naczelną zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez personel jest działanie dla dobra dziecka, troski o jego bezpieczeństwo i w jego najlepszym interesie. Czyni to w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych instytucji oraz swoich kompetencji.
2. Personel traktuje dziecko z empatią i szacunkiem wobec jego godności, potrzeb oraz intymności.
3. Dziecko ma prawo do otrzymywania informacji na temat swojego stanu zdrowia oraz podejmowanych czynności medycznych przy użyciu prostego języka w sposób dostosowany do wieku, sytuacji i poziomu rozwoju dziecka.
4. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec dziecka w jakiejkolwiek formie. Nie wolno dziecka upokarzać, krzyczeć na nie, lekceważyć lub obrażać.
5. Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi obowiązują wszystkich pracowników, stażystów i wolontariuszy. Znajomość i zaakceptowanie zasad są potwierdzone podpisaniem oświadczenia.

Rozdział V
Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka.
1. W Centrum funkcjonuje Procedura PM-17 „Postępowanie z ofiarami przemocy lub zaniedbania”, której celem jest zapewnienie pomocy osobom, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie stosowania przemocy lub zaniedbania.
2. W przypadku podjęcia przez pracownika Centrum podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek:
1) udzielić niezbędnej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia;
2) poinformować rodziców/opiekunów dziecka o podejrzeniu krzywdzenia dziecka;

3) udzielić informacji o możliwościach uzyskania pomocy lub wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy lub zaniedbania.
3. Czynności podejmowane i realizowane wobec dziecka przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego, chyba że z uwagi na charakter tych czynności jest to niemożliwie albo wobec rodzica, opiekuna prawnego istnieje uzasadnione podejrzenie, że są oni sprawcami krzywdzenia dziecka.
4. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, gdzie zachodzi podejrzenie, że wobec niego przemoc stosują rodzice/opiekunowie, jeżeli jest to możliwe działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności osoby pełnoletniej najbliższej.
5. Działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa.
6. Pracownik składa zawiadomienie o podejrzeniu krzywdzenia do odpowiednich instytucji w zależności od rodzaju zgłaszanej sprawy:
1) do prokuratury lub policji;
2) do właściwego sądu rodzinnego;
3) do przewodniczącego właściwego Zespołu Interdyscyplinarnego przesyłając formularz „Niebieska Karta – A”, przez co uruchamia procedurę w przypadku przemocy w rodzinie.
7. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w ustępie poprzedzającym.
8. Dokumentację związaną z procedurą interwencji umieszcza się w dokumentacji medycznej dziecka.

Rozdział VI
Zasady ochrony dostępu do Internetu
1. Na terenie Centrum dziecko korzysta z Internetu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego i na udostępnionym przez niego urządzeniu.
2. W przypadku podejrzenia skrzywdzenia dziecka z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym za pomocą sieci Internet (korzystanie przez dziecko ze stron zawierających niebezpieczne treści, upublicznianie wizerunku dziecka w sposób krzywdzący lub ośmieszający go – cyberprzemoc) podejmuje się działania zgodnie z rozdziałem V standardów.

Rozdział VII
Zasady ochrony wizerunku dziecka
1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016.
2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych dziecka w Centrum reguluje Polityka Prywatności w siedzibie Centrum przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław i na stronie internetowej Centrum pod adresem: www.dermaceum.pl.
3. Utrwalanie wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie placówki i jego upubliczniane jest dopuszczalne za zgodą
rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Powyższe stosuje się również do przedstawicieli mediów przygotowujących materiały na terenie Centrum.
4. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodzica/opiekuna nie jest wymagana.
5. Podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka możliwe jest tylko za wiedzą i zgodą tego opiekuna.

Rozdział VIII
Monitoring stosowania standardów
1. Centrum wyznacza dr n. med. Michała Torz, jako osobę odpowiedzialną za wdrożenie i stosowanie standardów.
2. Michał Torz monitoruje realizację standardów, reaguje na sygnały naruszenia standardów oraz proponuje zmiany w standardach.
3. Michał Torz przeprowadza wśród pracowników Centrum raz na rok ankietę monitorującą poziom realizacji standardów.
4. W ankiecie, o której stanowi ust. 3 pracownicy Centrum mogą proponować zmiany standardów oraz wskazywać naruszenia standardów w organizacji.
5. Michał Torz dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników i współpracowników ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje kierownictwu Centrum.
6. Co najmniej raz na dwa lata dokonuje się oceny standardów w celu zapewnienia ich dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Wnioski z przeprowadzonej oceny należy pisemnie udokumentować.
7. Kierownictwo Centrum wprowadza do standardów niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom oraz współpracownikom nowe brzmienie standardów.

Rozdział IX
Przepisy końcowe
1. Standardy wchodzą w życie z dniem 15 lutego 2024 roku.
2. Ogłoszenie standardów następuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Centrum oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń, również w wersji skróconej, przeznaczonej dla dzieci.
3. Ogłoszenie standardów dla pracowników Centrum następuje poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną oraz zamieszczenie na dysku dokumenty wewnętrzne.

 

 

 

 

Załączniki:
Załącznik nr 1. Oświadczenie o niekaralności i zobowiązaniu do przestrzegania standardów ochrony małoletnich.
Załącznik nr 2. Oświadczenie o państwie lub państwach zamieszkania w ciągu ostatnich 20 lat.
Załącznik nr 3. Oświadczenie w przypadku braku informacji z rejestru karnego.
Załącznik nr 4. Karta interwencji.
Załącznik nr 5. Monitoring polityki.
Załącznik nr 6. Zakres danych pracownika/współpracownika niezbędnych do sprawdzenia w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Załącznik nr 1 do Standardów ochrony małoletnich
w DERMACEUM Centrum Badań Klinicznych we Wrocławiu

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI I ZOBOWIĄZANIU DO PRZESTRZEGANIA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH

 

Ja, ……………………………………………………………….. nr PESEL ………………………………………
oświadczam, że nie byłam/em skazana/y za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, i przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym zakresie.

Ponadto oświadczam, że zapoznałam/-em się z standardami ochrony małoletnich obowiązującymi w DERMACEUM Centrum Badań Klinicznych we Wrocławiu i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

………………………………………………………………..
(data i podpis)

Załącznik nr 2 do Standardów ochrony małoletnich
w DERMACEUM Centrum Badań Klinicznych we Wrocławiu

OŚWIADCZENIE O PAŃSTWIE LUB PAŃSTWACH ZAMIESZKANIA W CIĄGU OSTATNICH 20 LAT

 

Ja, ……………………………………………………………….. nr PESEL ………………………………………
oświadczam, że:

* nie zamieszkiwałam/-em w ostatnich 20 latach w innych państwach niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa.
* zamieszkiwałam/-em w ostatnich 20 latach w innych państwach niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa, a to w następujących państwach ……………………….

 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

…..…………………………… …………………………………….
(miejscowość i data) (czytelny podpis)

 

 

*Niepotrzebne skreślić
Jeżeli osoba zamieszkiwała w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu Karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu Karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.
Podstawa prawna: art. 21 ust. 5, ust. 7 i ust. 8 Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich z dnia 13 maja 2016 r.. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 j.t. z późn. zm.)

Załącznik nr 3 do Standardów ochrony małoletnich
w DERMACEUM Centrum Badań Klinicznych we Wrocławiu

OŚWIADCZENIE W PRZYPADKU BRAKU INFORMACJI Z REJESTRU KARNEGO

 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………… numer PESEL

..………………………………..…………………………………….….……………………………………….

O ś w i a d c z a m
• iż prawo w państwie obywatelstwa ………………………………….. (wpisać nazwę państwa/państw) nie przewiduje sporządzenia informacji z rejestrów karnych lub nie prowadzi się rejestru karnego;
• iż prawo w państwie, w którym zamieszkiwałem/am (wpisać nazwę
państwa/państw) nie przewiduje sporządzenia informacji z rejestrów karnych lub nie prowadzi się rejestru karnego.

O ś w i a d c z a m
nie byłem/am prawomocnie skazany/a w żadnym z niżej wymienionych państw za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a także nie wydano wobec mnie innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściłem/am się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.

Jestem świadomy/ a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

……………………..………… ……………………………………..
(miejscowość, data) (własnoręczny – czytelny podpis)

Podstawa prawna: art. 21 ust. 5, ust. 7 i ust. 8 Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich z dnia z dnia 13 maja 2016 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 j.t. z późn. zm.).

 

 

 

Załącznik nr 4 do Standardów ochrony małoletnich
w DERMACEUM Centrum Badań Klinicznych we Wrocławiu

KARTA INTERWENCJI

1. Imię i nazwisko małoletniego: ……………………………………………………………………………

2. Data sporządzenia karty interwencji: ……………………………………………………………………

3. Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia) – opis:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia: …………………………………………………….

5. Działania podjęte wobec dziecka (skierowanie do specjalistów, w tym jakich, oraz daty):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Ustalenia planu pomocy (jeśli dotyczy):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Spotkania z opiekunami dziecka (opis z datą):
a. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Interwencja prawna (właściwe zakreślić)
a. zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
b. wniosek o wgląd w sytuację dziecka/rodziny,
c. inny rodzaj interwencji. Jaki? (opis)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Dane dotyczące interwencji (nazwa i adres organu, do którego zgłoszono interwencję) i data interwencji:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli organizacja uzyskała informacje o wynikach/działania organizacji/działania rodziców:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 5 do Standardów ochrony małoletnich
w DERMACEUM Centrum Badań Klinicznych we Wrocławiu

MONITORING POLITYKI – anonimowa ankieta (1x/ rok, podstawa do sporządzenia raportu).

 

Monitoring polityki – ankieta.

l.p. Pytanie Tak Nie
1. Czy zapoznałeś się z dokumentem Standardy ochrony małoletnich
w DERMACEUM Centrum Badań Klinicznych we Wrocławiu?
2. Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci/ małoletnich?
3. Czy wiesz, jak reagować na symptomy krzywdzenia dzieci/ małoletnich?
4. Czy zdarzyło Ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Standardach ochrony małoletnich w DERMACEUM Centrum Badań Klinicznych we Wrocławiu przez innego pracownika?
5. Czy masz jakieś uwagi/poprawki/sugestie dotyczące Standardów ochrony małoletnich w DERMACEUM Centrum Badań Klinicznych we Wrocławiu? (wpisz poniżej tabeli)

Załącznik nr 6 do Standardów ochrony małoletnich
w DERMACEUM Centrum Badań Klinicznych we Wrocławiu

Zakres danych pracownika/współpracownika niezbędnych do sprawdzenia w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………..

Data urodzenia: ……………………………………………..

PESEL: ……………………………………………..

Nazwisko rodowe: ……………………………………………..

Imię ojca: ……………………………………………..

Imię matki: ……………………………………………..

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o obowiązku przekazania danych osobowych do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym i dobrowolnie je udostępniam oraz zobowiązuję się do przekazania informacji gdy mój status ulegnie zmianie.

Jestem świadomy/ a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

……………………..………… ……………………………………..
(miejscowość, data) (własnoręczny – czytelny podpis)

 

Dołącz do programu leczenia

Jeżeli pragniesz dołączyć do programu leczenia skontaktuj się z nami!
Wypełnij prosty formularz. Jeżeli pragniesz dołączyć do programu leczenia skontaktuj się z nami! Wypełnij prosty formularz. Jeżeli pragniesz dołączyć do programu leczenia skontaktuj się z nami! Wypełnij prosty formularz. Wypełnij prosty formularz. Jeżeli pragniesz dołączyć do programu leczenia skontaktuj się z nami! Wypełnij prosty formularz. Wypełnij prosty formularz. Jeżeli pragniesz dołączyć do programu leczenia skontaktuj się z nami! Wypełnij prosty formularz.

14 + 4 =